Η πυρκαγιά της 23ης, 24ης Ιουλίου 2018 είχε πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά

Ένα εκ των οποίων το ρεκόρ θερμοκρασιών έως και 1600 ◦C εντός κτιρίων με ριπές αέρα έως 600◦C

Η CTIRION ανέλαβε την ευθύνη αποκατάστασης κτιρίων που υπέστησαν βλάβη μέσα σε τόσο καταστρεπτικές συνθήκες.

Λόγω του πλήθους project πελατών η CTIRION ανέπτυξε το δικό της ΠΡΟΤΥΠΟ αποτύπωσης βλαβών, που ακολουθείται για την αποκατάσταση πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων κατασκευών και διασφαλίζει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ της αποκατάστασης και είναι σύμφωνο με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, βάσει των ισχυόντων κανονισμών (βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ.), αντλεί στοιχεία από το βρετανικό τρόπο αποτύπωσης αλλά με ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση, προσαρμοσμένη κάθε φορά στα ζητούμενα του κρατικού φορέα – Στη συγκεκριμένη περίπτωση με το ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής.

Αποκατάσταση Αυτοψία σεισμόπληκτο πυρόπληκτο

ΥΠΟΓΕΙΟ. Οι ορατές φθορές είναι δείκτης των συνθηκών που επικράτησαν και το πρώτο βήμα αναζήτησης αστοχιών που δεν είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Οι χρωματισμοί του σκυροδέματος, οι αποκαλύψεις οπλισμών, οι αποκολλήσεις επιχρισμάτων (σοβάδες) και η προσεκτική αποτύπωση των παραπάνω οδηγούν στο 2ο σκέλος της εργασίας αποκατάστασης, τους ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.

Μη Καταστρεπτικός Ελέγχος Σκυροδέματος

 • Scanning – Ανίχνευση Οπλισμού. Έδωσε απαντήσεις σχετικές με το βάθος, την πυκνότητα οπλισμού, εμφάνισε ενισχυμένες ζώνες ή ελλείψεις οπλισμού, δεδομένα που δεν συμφωνούσαν με τον αρχικό σχεδιασμό. Έδειξε πλημμελές “δέσιμο” του οπλισμού, μεγάλες αποστάσεις και άτακτη τοποθέτηση στον εγκάρσιο οπλισμό (τσέρκια) καθώς και κακή συναρμογή με κενά μεταξύ διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού στα κατακόρυφα στοιχεία.
 • Κρουσιμέτρηση | Μας έδειξε σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και την ομοιομορφία του σκυροδέματος, αλλά και το ποσοστό αδρανούς και την κοκκομετρία του. Έδειξε κακή κοκκομετρία και ελλιπή δόνηση του σκυροδέματος.
 • Υπέρηχοι | Εμφάνισαν κενά που δημιουργήθηκαν από την επίδραση της φωτιάς και τη βίαιη απαγωγή του ύδατος λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας αλλά και διάκενα που ενδέχεται να προϋπήρχαν κατά τη σκυροδέτηση.

 • Εξόλκευση Ήλου | Σε σημεία που είχε αποκαλυφθεί το σκυρόδεμα ελήφθησαν δειγματοληπτικές μετρήσεις ως μια επιβεβαίωση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Στο συγκεκριμένο project τα δεδομένα της εξόλκευσης ήλου δεν παραδόθηκαν στους επίσημους φορείς καθώς χρησιμοποιήθηκαν ως επιβεβαίωση των εκτιμήσεων.

Για όσους έχουν μικρότερη εμπειρία στους μη καταστρεπτικούς ελέγχους έχει νόημα να αναφερθεί πως πέραν των ποιοτικών συμπερασμάτων που μπορούν να εξαγχθούν και άμεσα (κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους), τα όργανα δίνουν και μετρήσεις οι οποίες ανάγονται (μεταφράζονται) με τα κατάλληλα διαγράμματα σε θλιπτικές αντοχές του σκυροδέματος, διατομές οπλισμού και γενικά μεγέθη που επιβεβαιώνουν ή και ανιχνεύουν τα αρχικά μεγέθη σχεδιασμού. 

Είναι εκ των ων ουκ άνευ να σημειωθεί πως προκειμένου να δώσει ένα όργανο μετρήσεις που πλησιάζουν την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει αφενώς να γνωρίζουμε τις δυνατότητες, την ακρίβεια και τους περιορισμούς του, να είναι καλιμπραρισμένο και φυσικά να έχει εφαρμοστεί ορθά η διαδικασία της μεθόδου ελέγχου από το μηχανικό.

Άμεσες Μέθοδοι Ελέγχου Σκυροδέματος, Λήψη & Θραύση Δοκιμίων (καρότα) και εκσκαφή θεμελείων

 • ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ ή λήψη πυρήνων ή λήψη δοκιμίων ή πιο επιστημονικά … τα γνωστά καρότα!

  Ο έλεγχος αντοχής σκυροδέματος μέσω της θλίψης δοκιμίων της CTIRION σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια είναι απαιτητός από τον ΚΑΝονισμό ΕΠΕμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

  Στις περιπτώσεις ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και σε περιπτώσεις ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ για τα οποία μας λείπουν σημαντικές πληροφορίες. Για τα πυρόπληκτα όμως η χρησιμότητά τους είναι αμφισβητούμενη από την επιστημονική κοινότητα. Ταυτόχρονα η δυσκολία λήψης τους είναι αυξημένη κυρίως λόγω της δυσκολίας (στο εν λόγω κτίριο) εύρεσης “Υγιούς Σκυροδέματος” και πυρήνων που τηρούν τις προδιαγραφές, όπως το απαιτούμενο ύψος (h).

  Ελλείψει ειδικού πλαισίου επεμβάσεων για τα πυρόπληκτα η διαδικασία είναι κοινή και ορίζεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

 • Ομοίως σε σχέση με την εκσκαφή θεμελείων που για τις περιπτώσεις ΣΕΙΣΜΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ παλαιών κτιρίων και ΥΠΟΓΕΙΩΝ έχει προφανή χρησιμότητα.

 • Παρόλα αυτά, κατά την διερευνητική εκσκαφή που έγινε για την αποκάληψη θεμελείων βρέθηκε σημαντική καθίζηση που προφανώς δεν προήλθε από τη πυρκαγιά αλλά από την πλημμελή συμπίεση του εδάφους και τη χρήση αποβλήτων εκσκαφής (μπάζα) ή ακόμα και παράγοντες  σε μεγαλύτερο βάθος, μη ορατούς.

Για λόγους οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας όλα τα σημεία στα οποία εφαρμόστηκαν οι παραπάνω μέθοδοι προσδιορίστηκαν και κατεγράφησαν στο σχέδιο του ξυλοτύπου με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η αναζήτησή τους ακόμα και μετά από πολύ καιρό, ακόμη κι από το συνάδελφο μηχανικό του μέλλοντος…

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ως δεδομένα για τη ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και τη ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του κτιρίου.

  Οι πληφορίες που λάβαμε από τις ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, το ΙΣΤΟΡΙΚΟ του κτιρίου από τους ιδιοκτήτες του, τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρύματα από τους ΜΗ Καταστρεπτικούς και Καταστρεπτικούς Ελέγχους όλα αξιοποιήθηκαν καθώς αποτέλεσαν τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του κτιρίου σύμφωνα και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων – ΚΑΝ.ΕΠΕ (2017).

  Στο συγκεκριμένο κτίριο εμβαδού 400 τ.μ., παρά τις κατασκευαστικές αστοχίες, ο ξυλότυπος εφαρμόστηκε.

 • Η ΜΕΛΕΤΗ Στατικής Επάρκειας υπέδειξε τους κόμβους, τα υποστηλώματα και τις δοκούς που χρήζουν ενίσχυσης. Το τμήμα της κατασκευής που υπέστη το μεγαλύτερο στατικό πλήγμα ήταν το υπόγειο και η πλάκα οροφής ισογείου τόσο στο εσωτερικό της (βέλος κάμψης) όσο και στους προβόλους, οι οποίοι έχουν υποστεί μόνιμες – πλαστικές παραμορφώσεις. Η μεγάλη διάρκεια της πυρκαγιάς καύσης σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθησαν καθιστούν τις ενισχύσεις επιβεβλημένες.

 • Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ έλαβε ως επιπλέον παράγοντα την νομοθεσία (ΦΕΚ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ) και η παρουσίαση αυτών έγινε σύμφωνα με τα ζητούμενα του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΤΑΕΦΚ) και έχει ήδη εγκριθεί κατά τη συγγραφή του παρόντος.

 • Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του φέροντος οργανισμού στο συγκεκριμένο κτίριο, θα γίνει στο υπόγειο με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (GUNITE), το οποίο και έχει πληγεί περισσότερο, επηρεάζοντας φυσικά τη συνολική στατική συμπεριφορά του κτιρίου, ενώ στους υπόλοιπους ορόφους θα εφαρμοστεί ένα πλήθος οικονομοτεχνικά κατάλληλων λύσεων ενίσχυσης ή αποκατάστασης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ – ΛΗΨΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ | ΦΘΟΡΩΝ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής
  Το κτίριο δεν επλήγη μόνο σε επίπεδο φέροντος οργανισμού.

  Το πρώτο επίπεδο της παρατήρησης, ειδικά των μη μηχανικών αφορά κυρίως στις δομικές βλάβες. Πιο απλά είναι ευκολότερο να διακριθεί ένα καμμένο κιγκλίδωμα ή ένας σπασμένος υαλοπίνακας (τζάμι) από ένα βέλος κάμψης μιας δοκού. Όμως ένα κτίριο χαρακτηρίζεται κυρίως από τα δομικά του χαρακτηριστικά (αφού τα φέροντα στοιχεία συχνά δεν είναι καν ορατά). Ένα κτίριο σε επίπεδο φέροντος οργανισμού δεν κατοικείται.

  Η CTIRION λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής, την περίοδο της κατασκευής και τις πληροφορίες από την αρχική άδεια για το συγκεκριμένο κτίριο κατοικιών φρόντισε για την ορθή και αναλυτική ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ των ΔΟΜΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ, την ακριβή ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ και ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ τους, καθώς και την ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ τους σύμφωνα με τα σχετικά ΦΕΚ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ.

 • Η γρήγορη ανταπόκριση της CTIRION, η παρακολούθηση και η άμεση εναρμόνιση με τα σχετικά ΦΕΚ που ανακοινώθηκαν στην πορεία της σύνταξης του φακέλου αλλά και τα ζητούμενα της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας  είχαν τελικά ως αποτέλεσμα να έχει ήδη χορηγηθεί (αρχές Οκτωβρίου 2019) η ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ με ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ από το ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής (χρόνος που θεωρείται άριστος σε σχέση με την ευρύτερη εμπειρία) και είμαστε περήφανοι που αυτό έγινε ΧΩΡΙΣ να μας ζητηθούν ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (που για όσους γνωρίζουν, είναι σημαντικό χρονικά, κοστολογικά και ψυχικά … για μηχανικούς και πελάτες!)

Οι πελάτες μας είναι ιδιώτες αλλά και συνάδελφοι μηχανικοί που μας αναθέτουν τμήματα ή όλο το έργο σαν υπεργολαβία. Το ζητούμενο μιας αποκατάστασης είναι ακριβώς ό,τι προσδιορίζει η ίδια η λέξη. Η επαναφορά του κτιρίου στην αρχική του (τουλάχιστον) κατάσταση. Ή ακόμα και η ευκαιρία να προχωρήσει σε μια κατάσταση πιο εργονομική, πιο οικονομική στη χρήση (μονώσεις), περισσότερο ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονικά από την αρχική, διορθώνοντας τα κακώς κείμενα. Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, η εμπειρία και το πλήθος των ενισχύσεων που έχουμε αναλάβει μας έχει οδηγήσει σε μια νέα αντίληψη σχετικά με τις αποκαταστάσεις. Φυσικά και δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση ενός πληγέντος κτιρίου, είτε από σεισμό, από πυρκαγιά, πλημμύρες, καθιζήσεις ή και από το χρόνο.

Η εμπειρία μας έχει δώσει την εποπτεία να προσδιορίζουμε με επιστημονικό και οικονομοτεχνικά τεκμηριωμένο τρόπο τον βέλτιστο τρόπο αποκατάστασης κάθε φορά και της εφαρμογής αυτής με οικονομοτεχνική ευαισθησία, χωρίς αγκυλώσεις και υπεργολαβικές δεσμεύσεις. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να στηρίξουμε όσους μας εμπιστεύονται.

Γιατί μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

 • Η βασική ομάδα έργου αποτελείται αποκλειστικά από πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες μηχανικούς. Ακόμη και ο συνάδελφος που εξειδικεύεται στις μονώσεις και τα εποξειδικά δάπεδα.
 • Έχουμε τεκμηριωμένη εμπειρία στις πολεοδομικές άδειες τις αλλαγές χρήσης και τις διαμερισματώσεις
 • Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κτίρια από το 1980 και μέσω μιας αδιάκοπης πορείας έχουμε προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.
 • Μέσα από την εμπειρία μας στη Μελέτη και Αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων είμαστε σε θέση να καλύψουμε οποιαδήποτε σχετική σας ανάγκη.
 • Μέσα από την εργασία μας έχουμε δημιουργήσει καλές και συχνά άριστες σχέσεις με αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, όπως ΥΔΟΜ και ΤΑΕΦΚ.

Κάθε συνεργάτης μας είναι προσεκτικά επιλεγμένος και έχει αποδεδειμένη εμπειρία στον τομέα του. Επιπλέον μοιράζεται το ίδιο πάθος για το αποτέλεσμα και δίνει την ίδια σημασία στη λεπτομέρεια με εμάς.

Μέσα από τη δομή και την οργάνωση αλλά και από το γεγονός πως κάθε ένας μηχανικός εφαρμόζει την εξειδίκευσή του (για παράδειγμα ενώ επιτρέπεται από τη νομοθεσία τη μελέτη τοπογραφικού διαγράμματος να τη συντάξει και πολιτικός μηχανικός εμείς επιλέγουμε τοπογράφο μηχανικό γι’ αυτή την εργασία) πετυχαίνουμε υψηλές ταχύτητες στις παραδόσεις μαζί με υψηλή ποιότητα.

Φροντίζουμε να είμαστε διαθέσιμοι όπου μας χρειάζεστε και όταν μας έχετε πραγματική ανάγκη. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους μας να στηρίζουμε και να δημιουργούμε μόνιμες σχέσεις με τους πελάτες μας.

Ό,τι σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε βασίζεται σε ένα προϋπολογισμό, που έχει συμφωνηθεί και τηρείται ευλαβικά. Η ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού και η τήρηση του σε όλες τις φάσεις του έργου είναι δική μας ευθύνη.

Σε τί μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Όλες οι μελέτες που απαιτούνται για:

 • Νέες κατασκευές
 • Αλλαγές χρήσης
 • Διαμερισματώσεις
 • Επισκευές
 • Ενισχύσεις

Διαχείριση Φακέλου και όλες οι μελέτες που απαιτούνται για:

 • Νέα κτίρια, Επισκευές, Διαμερισματώσεις
 • ΤΑΕΦΚ για Πυρόπληκτα και Σεισμόπληκτα κτίρια
 • Αντιρρήσεων προς Πραγματογνώμονες Ασφαλιστικών Εταιριών
 1. Concept Design
 2. Αρχιτεκτονική Μελέτη Νέων Κτιρίων
 3. Αρχιτεκτονική Μελέτη αλλαγής χρήσης, διαμερισμάτωσης, αλλαγής διαρρύθμισης
 4. Αρχιτεκτονική μελέτη κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων, επαγγελματικών χώρων
 5. Σχεδιάζοντας για Όλους
 6. Μελέτη Εφαρμογής
 1. Νομιμότητας για αγοραποωλησίες ακινήτων για ιδιοκτήτες, αγοραστές, συμβολαιογράφους και developers
 2. Έλεγχος συνέπειας δηλωμένου ακινήτου μεταξύ εφορίας – πολεοδομίας – κτηματολογίου – συμβολαίων
 3. Όλες οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για να είναι μια αγοραπωλησία νόμιμη
 1. Χρησιμοποιούμε όλες τις βασικές μορφές φέροντα οργανισμού που έχουν αντέξει το τεστ του χρόνου, ανάλογα με τα ζητούμενα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και το κάνουμε χωρίς προκαταλήψεις. Προτείνουμε κάθε φορά τον τρόπο κατασκευής που ταιριάζει στις ανάγκες των πελατών μας.
 2. Οι σύμμεικτες κατασκευές, ο συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και λεπτότοιχης πλήρωσης, οι μεταλλικές κατασκευές, είναι κάποιοι από τους φέροντες οργανισμούς που χρησιμοποιούμε. Κάθε τύπος υλικού έχει τη χρησιμότητά του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
 3. Παραδίδουμε το κτίριο σε όποιο στάδιο εσείς επιθυμείτε. Αυτό μπορεί να σημαίνει τις μελέτες για το φάκελο αδείας. Αλλά και ότι μπορούμε να παραδώσουμε ένα κτίριο … πλήρως επιπλωμένο!
 4. Η άνεση ενός κτιρίου σημαίνει πρώτα από όλα σωστό σχεδιασμό και ορθή κατασκευή. Πέραν τούτου η εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου και οι αλλαγές των συνηθειών επηρεάζουν και το σχεδιασμό των κτιρίων. Το επίπεδο της άνεσης, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας μπορεί να είναι ένα κτίριο με πλήρεις αυτοματισμούς, δίκτυο σε όλους τους χώρους, ένα IOT – έξυπνο κτίριο που σχεδιάστηκε εξ’ αρχής με αυτό τον τρόπο.
Αποκαταστάσεις Κτιρίων
Έργα της Ctirion
Εταιρική Ταυτότητα
Τί λένε οι πελάτες μας
Αρχιτεκτονική Προσέγγιση
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο Γραφείου

+30 210 68 90 663

Ώρες Γραφείου*

10:00 – 18:00

*Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μετά από τηλεφωνική επιβεβαίωση